Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

death-is-my-friend
14:38
2327 e2b7 500
death-is-my-friend
14:35
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
14:35
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
14:34
death-is-my-friend
11:43
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
3114 eee6
11:43
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

June 23 2017

19:58
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
19:57
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko

June 22 2017

death-is-my-friend
10:36
1042 fa0a 500
death-is-my-friend
09:05
death-is-my-friend
09:04
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacalineczka calineczka
death-is-my-friend
09:04
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
09:04
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalineczka calineczka
death-is-my-friend
09:04
death-is-my-friend
09:00
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"

June 21 2017

death-is-my-friend
20:56
1923 8afd
Reposted fromepi epi viatobecontinued tobecontinued

June 20 2017

09:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl