Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

death-is-my-friend
09:52
1923 8afd
Reposted fromepi epi viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
09:52
Reposted fromtoft toft viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
09:52
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
09:51
death-is-my-friend
09:50

June 19 2017

death-is-my-friend
16:04
1694 6cd9
death-is-my-friend
16:04
9432 77b6 500
Reposted fromadejsza adejsza viatoniewszystko toniewszystko

June 17 2017

death-is-my-friend
16:26
4789 7a9f
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
16:25
death-is-my-friend
16:25
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
death-is-my-friend
16:25
2174 bd43
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
16:24
3840 5824
Reposted fromkarahippie karahippie viaatramentovva atramentovva

June 12 2017

death-is-my-friend
20:57
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNameless657 Nameless657
death-is-my-friend
20:57
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNameless657 Nameless657
death-is-my-friend
12:10
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viayourhabit yourhabit
death-is-my-friend
11:33
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
death-is-my-friend
11:33
death-is-my-friend
11:32
9582 4c60
death-is-my-friend
10:12
death-is-my-friend
09:08
5737 8641 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl